Pobierz regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Motoargo
Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.
Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem www.motoargo.pl prowadzony jest przez
Firmę Handlowo Usługową „ARGO” Arkadiusz Wylenżek, Zarejestrowana przez
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry 42-600 Tarnowskie Góry, Wyszyńskiego 42 NIP 6452124637.

Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.motoargo.pl
są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia
1. Sklep internetowy www.motoargo.pl umożliwia Klientom:
1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym
www.motoargo.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie
internetowym.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery,
broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na
stronie www.motoargo.pl kierowane przez FHU Argo Arkadiusz Wylenżek do odbiorców i
potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są
wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.motoargo.pl.
Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o
nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata
lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się
dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty
gotówkowej) wynosi 1 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa
ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
7. W przypadku korzystania ze sposobu płatności za pośrednictwem PRZELEWY24,
pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1,9% sumy transakcji
Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.motoargo.pl dostarczany jest za
pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania
oferty zakupu.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności,
wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Jeżeli nie ustalono inaczej, FHU Argo Arkadiusz Wylenżek wydaje towar nie później
niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez FHU Argo Arkadiusz Wylenżek).
4. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura
elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla
wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku
któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu
uzupełnienia braków.
5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego
zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient
powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, FHU Argo Arkadiusz Wylenżek zaleca
sporządzić protokół szkodowy.
Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
1. Przed wydaniem towaru klientowi:
# Przelewem na rachunek bankowy FHU Argo Arkadiusz Wylenżek
2. W momencie odbioru towaru:
# Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym
staraniem i na własny koszt ze sklepu Motoargo # Gotówką do rąk przewoźnika,
w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
3. FHU Argo Arkadiusz Wylenżek może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu
potwierdzonym przez FHU Argo Arkadiusz Wylenżek jako przyjęte do realizacji i spełnienia
wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą
płatności (m.in. sprzedaż na raty).
4. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie,
a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.
5. W przypadku korzystania ze sposobu płatności za pośrednictwem PRZELEWY24,
pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1,9% sumy transakcji.
Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może
odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany
do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta
lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku
umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer
ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu
internetowego realizującego zamówienie. Numer zamówienia powinien być opisany w
widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w
zwrocie rzeczy.
5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. FHU Argo Arkadiusz Wylenżek nie zwraca konsumentowi
dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
FHU Argo Arkadiusz Wylenżek
7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania
zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do
chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu
do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. FHU Argo Arkadiusz Wylenżek nie stosuje polityki towarów zastępczych.
Gwarancja Jakości
1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę
oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o
gwarancję udzieloną przez FHU Argo Arkadiusz Wylenżek
2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie
umów sprzedaży zawieranych pomiędzy FHU Argo Arkadiusz Wylenżek, a Klientami.
3. FHU Argo Arkadiusz Wylenżek udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru
wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w książeczce
gwarancyjnej.
4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski
5. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po
upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji,
uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub
podmiot inny niż FHU Argo Arkadiusz Wylenżek; w przypadku eksploatacji towaru w sposób
niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami FHU Argo Arkadiusz Wylenżek i Producenta
towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze
wskazówkami FHU Argo Arkadiusz Wylenżek i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia
lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek
urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia
naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo
zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje
z chwilą otrzymania przez FHU Argo Arkadiusz Wylenżek oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady
towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis,
który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. FHU Argo Arkadiusz Wylenżek rozpatruje
reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku
konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych
serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do
28 dni roboczych.
7. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
- klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt
FHU Argo Arkadiusz Wylenżek za pośrednictwem firmy spedycyjnej Poczta Polska S.A.,
pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz reklamacji.
- pozostali klienci wysyłają towar na własny koszt.
8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru
lub jego części, FHU Argo Arkadiusz Wylenżek stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej
Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie
właściwości fizycznych lub prawnych, FHU Argo Arkadiusz Wylenżek poinformuje o tym Klienta,
zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest
do pokrycia poniesionych przez FHU Argo Arkadiusz Wylenżek kosztów.
9. FHU Argo Arkadiusz Wylenżek nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na
czas trwania procedury reklamacyjnej.
10. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć FHU Argo Arkadiusz Wylenżek w oryginalnym,
fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze
wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją,
sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu
zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas
transportu.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
13. Motoargo,
ul. Wyszyńskiego 42,
42-612 Tarnowskie Góry,
motoargo@gmail.com,
Call Center: 323806007
Procedura reklamacji
1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa
FHU Argo Arkadiusz Wylenżek. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis,
który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej
identyfikacji w systemie reklamacyjnym FHU Argo Arkadiusz Wylenżek wskazane jest
wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany
numer reklamacji.
a) W przypadku gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie,
zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
b) Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową,
w której załączniku znajdować się będzie numer reklamacji.
3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport
do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów
komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono
gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają
wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn
zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do
towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji
dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania
reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający
gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym FHU Argo Arkadiusz Wylenżek
i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie
z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię
dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem
(gwarancja producenta). W przypadku ich braku FHU Argo Arkadiusz Wylenżek rozpatruje
reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w FHU Argo Arkadiusz Wylenżek
7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
a) Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z
usług przewoźnika Poczta Polska S.A. i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny.
8. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady
towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1roku.
11. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej,
FHU Argo Arkadiusz Wylenżek uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne
przechowywanie towaru.
Serwis
1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:
Motoargo,
ul. Wyszyńskiego 42,
42-612 Tarnowskie Góry,
2. Kontakt z serwisem:
Dział napraw części:
motoargo@gmail.com,
tel. 32 380-60-07
Postanowienia końcowe
1. W kontaktach z klientem, FHU Argo Arkadiusz Wylenżek korzysta z urządzeń służących do
porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon,).
2. FHU Argo Arkadiusz Wylenżek ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej
(jako podwykonawcy).
3. FHU Argo Arkadiusz Wylenżek ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady
odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
4. FHU Argo Arkadiusz Wylenżek informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur
regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827), FHU Argo Arkadiusz Wylenżek nie zapewnia możliwości złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez
klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o
charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
8. Korzystanie ze sklepu internetowego motoargo.pl możliwe jest pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących
minimalnych wymagań technicznych:
1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,
obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
2. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,
JavaScript i cookies,
3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej
otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe
AcrobatReader. 12. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
www.motoargo.pl.
13. Regulamin Sklepu Internetowego motoargo nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks
cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827).
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]
Instrukcja wypełniania:
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: w przypadku umów
o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody,
gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w
ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży,
umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie rzeczy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są
osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w
częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub
części.";
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo
w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer
telefonu i adres e-mail.
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od
umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą
Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić
adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na
przykład pocztą elektroniczną).".
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie
zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co
następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
- "Odbierzemy rzecz"; lub
- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w
przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy],
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas
Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.";
b) proszę wpisać:
- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu
rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą:
"Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]";
lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo
musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest
maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub
- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój
charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca
zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.".
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii
elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości,
lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia
świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne
skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę
proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy.".
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat [FHU Argo Arkadiusz Wylenżek ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ul. Wyszyńskiego 42, 42-612 Tarnowskie Góry,]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data